აურის გამოსახულების მიღების ტექნოლოგია ( Aura video station MbGA )

 

                                                      აურა კამერა MbGA - 066L

(დიალოგური მულტიმედიური კომპიუტერული სისტემა, ადამიანის აურის გამოსავლენად)

   ხელსაწყო შექმნილია  - ფერთა ფსიქოლოგიის, უკუ-ბიოლოგიური კავშირის და ადამიანის ბიოენერგეტიკის პრინციპების საფუძველზედ. მწარმოებელი  კომპანია  " Inneractive Enterprises Inc ", მწარმოებელი ქვეყანა USA.

  სისტემის ზოგადი მუშაობის პრინციპის და პროცედურის აღწერა

 სისტემა, მაღალ მგრძნობიარე ბიოსენსორული ბლოკის მეშვეობით, ადამიანის მარცხენა ხელის თითებიდან იღებს შემდეგ მონაცემებს:

1.კანის ელექტრო აქტიურობა EDA;

2.კანის ტენიანობის მაჩვენებელი;

3.კანის ზედაპირული და ქვედა შრეთა ტემპერატურა;

4. ელექტრო ენცეფალოგრამა;

5.მაჯის ცემის რხევათა სიხშირის ამპლიტუდა;

6.ადამიანის ხელის მტევნის გარშემო არსებული სტატიკური ელექტროობა.

  ბიოსენსორულ ბლოკის ზედაპირზე, თითებით შეხებისას კანზე არსებულ ბიოლოგიურად აქტიური წერტილებიდან აითვლება მონაცემები. (სისტემა მუშაობს უკუ-ბიოლოგიურ კავშირის პრინციპით), ანუ სენსორიდან ტვინის ემოციური ცენტრებს, ნეირონთა სინაპსური კავშირების საშუალებით გადაეცემა იმპულსები, რომლებიც იმავე გზით უბრუნდება ბიოსენსორს. მიღებული შედეგები სპეციალური ალგორითმის საშუალებით მუშავდება მათემატიკური მოდელირების საფუძველზედ. რის შემდგომ ფერთა პალიტრის დიაპაზონში მონიტორზე აისახება ადამიანის გრაფიკული გამოსახულება. სისტემაში ჩართულია მაღალ მგრძნობიარე კამერა (Logitech* SAF* ) მონაცემები მიიღება როგორც მოცემული მომენტისთვის, ასევე დინამიკაში.

 აურა-კამერა MbGA-ს საბოლოო პროდუქტს წარმოადგენს: 

1. საკვლევი ობიექტის (ადამიანი)აურის, კლასიფიცირება შესაბამის ტიპებად, ელექტრომაგნიტური სპექტრის ხილულ დიაპაზონში.(400 -750 nm)

2. მიღებული გამოსახულებების  ციფრული ფერადი ფოტოსურათები:

3. ადამიანის ენერგეტიკული ცენტრების (ჩაკრა)  სქემატური ფოტო გამოსახულება, შესაბამისი აქტიურობის ციფრული მაჩვენებლებით;

4. ორგანიზმის ძირითადი ფსიქო და ბიოენერგეტიკული მაჩვენებლების გრაფიკული მონაცემები, მოცემულ მომენტში.

ჩვენი პროდუქტები

  მკვლევარები რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ტექნოლოგიის განვითარებაში

  •  რიჩარდ ჯონსონი - მეცნიერებათა დოქტორი,  უკუ-ბიოლოგიური კავშირის სისტემის ექსპერტი. ბიოგრამული  თერაპიის დამაარსებელი.
  • ჯერი ბერტონი  - უკუ-ბიოლოგიური კავშირის სისტემის პრაქტიკოსი, რობოტექნიკოსი და კომპ. აპარატურის საშუალებათა ექსპერტი. 
  •  ჯოჰეინის ფილინჯერი  - ავტორი ნაშრომების "აურის მართვის ხელოვნება","აურის ფოტოგრაფირების ტექნოლოგია".
  • Inneractive Enterprises  Inc  - და მის მიერ მოწვეული სხვადასხვა ქვეყნებიდან  აღმოსავლური არატრადიციული მედიცინის  სპეციალისტები. რომლებიც სისტემის შექმნის დროს ადასტურებდნენ აურის  გამოსახულების სიზუსტეს.