აურა-გრაფიული ანალიზი

GRAPHICAL ANALYSIS OF THE AURA

Aura-camera (MbGA- L-008G)                            

 ცხოვრების დაძაბული რითმი ადამიანს აყენებს დაუსრულებულ სტრესულ მდგომარეობაში, რაც ასახვას პოულობს ფსიქო-ნერვულ სისტემის დათრგუნვაში. (მიზეზ-შედეგობრივი კონტინიუმი”კარმა”). პიროვნებაში წარმოიქმნება მომავლის გაურკვევლობის შიში. ირღვევა ადამიანის შინაგანი სამყარო და უმეტეს შემთხვევებში სახეზეა გაუწონასწორებული ურთიერთ დამოკიდებულება ადამიანის გონებას, სხეულს და სულიერებას (ფსიქიკა) შორის. თითოეული ადამიანი ავტომატურ რეჟიმში ცნობიერად, თუ ქვეცნობიერად ეძებს გამოსავალს. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ვერ პოულობს.

 ადამიანთა უმრავლესობა თვლის რომ, მან კარგად იცის საკუთარი შინაგანი პოტენცია და შესაძლებლობები. მაგრამ რაც არ უნდა მწარე იყოს, უმეტესება რეალობას მოცილებულია და მხოლოდ სუბიექტურად საზღვრავს საკუთარ თავს. აქედან კი იწყება გაუთავებელი სტრესები, გაუმართლებლობა, ტყუილი მოლოდინები, რეალობას მოცილებული ფანტაზიები, ჭიდილი იმ საქმეებთან რაც წინასწარ განწირულია უშედეგობაზე.

 რა არის გამოსავალი? თითოეული ადამიანი უნდა გათვიცნობიერდეს საკუთარ შინაგან სამყაროში. მან ობიექტურად უნდა შეისწავლოს საკუთარ პოტენციალური შესაძლებლობა და დაეუფლოს მის მართვას.

        თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით, კომპლექსურად გამოიკვლიეთ თქვენი                                                                      შინაგანი სამყარო  

      მომსახურეობაში შედის - ქვემოთ მოცემული თქვენი 11 პარამეტრის გამოკვლევა  +  ნორმიდან გადახრების                                                        შემთხვევაში მიმართულებების კორექცია - კონსულტაცია   

   

Aura DIAGNOSIS 1.დომინანტური ნახევარსფერო 2.აურის ფოტო 3.ჩაკრების ფოტო 4.აურის ზომა 5.ჩაკრების აქტიობა
red
6.  ინ და იან ბალანსი 7.გონება, სხეული,სული 8. ემოციური დაძაბულობა 9. სტრესი, რელაქსაცია 10. ტესტი ფსიქო ფერებზე 11.ენერგეტიკული   არხები

  Aur Videos  on  You Tube

კვლევის პროცედურა და შედეგები (სისტემის მუშაობა დაფუძნებულია უკუ ბიოლოგიური კავშირის პრინციპზე)

ბიოსენსორულ ბლოკზე მარცხენა ხელის თითების დაფიქსირებით, აითვლება თითებზე არსებულ ბიოაქტიურ წერტილებიდან შესაბამისი მონაცემები. სენსორიდან სიგნალი გადაეცემა თავის ტვინს და უბრუნდება ბიოსენსორს. პროცედურის დროს მოხალისეს ეძლევა პროვოკაციული კითხვები თავის ტვინის შესაბამის ცენტრებში პოზიტიურ და ნეგატიურ ემოციების გამოსაწვევად, რათა საბოლოო შედეგების მიღებისას პროგრამაში მოხდეს დადებითი და უარყოფითი იმპულსების ჯამური დაბალანსება. გამოკითხვის პროცედურა მიმდინარეობს 20-30 წუთის განმავლობაში. მიღებულ გაზომვების საფუძველზე სისტემა ადგენს პიროვნების პერსონალურ აურალურ ფსიქოტიპს; ორგანიზმში ჩაკრების აქტიურობას; განსაზღვრას მის მერედიანულ არხების ენერგეტიკულ დონეებს;  ”ინ-იან” ურთიერთდამოკიდებულებათა ბალანს; ადგენს თავის ტვინის დომინანტურ ნახევარსფეროს და ფერთა თეორიის საფუძველზე ქვეცნობიერში არსებულ აქტიურ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, როგორც მოცემული მომენტისთვის ასევე დინამიკაში. ნორმიდან გადახრების შემთხვევაში იძლევა რეკომენდაციებს მათ გამოსასწორებლად. (არა მედიკამენტოზული).

 გამოკვლევა მიმდინარეობს 2-3 საათი. კვლევის დროის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია თითოეული პიროვნების ინდივიდუალურობაზე. გამოკვლევის შედეგები და რეკომენდაციები მოხალისეს მიეცემა ამონაბეჭდის ფორმით. (10დან -  და მეტი გვერდი. A4 ფორმატი). ნორმიდან გადახრების შემთხვევაში ასევე გაგიწევთ დახმარებას თქვენ მონაცემთა კორექტირებაში.

გთავაზობთ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით კომპლექსურად გამოიკვლიოთ შინაგანი სამყარო. მისი ცოდნა წარმატებების უტყუარი საწინდარია .

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection

საიტიდან კოპირება კატეგორიულად აკრძალულია. საავტორო უფლებებს იცავს კანონი.