სექსის ბიოენერგეტიკა

ადამიანის ორგანიზმში ბიოენერგეტიკულ პლანზე მიმდინარეობს მნიშნელოვანი პროცესები რომლებიც ხელს უწყობენ ორგანიზმის სიცოცხლის უნარიანობას. ორგანიზმში განსაკუთრებული მნიშნელობა ენიჭებათ ბიოენერგეტიკულ ორგანოებს და გამტარ გზებს. ასეთ ორგანოებს მიეკუთნება ჩაკრები ხოლო გამტარ არხებს წარმოადგენენ მერედიანები. ორგანიზმის ფსიქიკურ თვითრეგულაციისათვის ამ სტრუქტურების პრაქტიკულ ცოდნას უძველესი დროიდან იყენებდნენ აღმოსავლეთში. მაგრამ სწორედ მე-20  საუკუნის დასაწყისში მოხდა ამ ცოდნის გაერთიანება თანამედროვე მრავალგანზომილებიან მეცნიერულ წარმოდგენებთან და შეიქმნა ახალი სინთეზური სწავლება ჩაკრებსა და მერედიანებზე, როგორც ადამიანის რეფლექსოგენურ ფსიქო-ემოციონალურ სფეროზე. ამ ტექნოლოგიების ფლობა აიარაღებს რადიკალური მეთოდებით ფსიქიკურ თვითრეგულაციას. რაც რამოდენიმე თვეში გარდაქმნის დაავადებულ, კაცთმოძულე, ტლანქ, გაღიზიანებულ, მუდმივად მობუზღუნე ადამიანს - ჯანმრთელ,სიცოცხლის მოყვარულ, კონტაქტურ და პოზიტიურ პიროვნებად. ჩაკრების კიდევ ერთ ფუნქციას წარმოადგენს ორგანიზმში ბიოენერგიის დაგროვება, გარდაქმნა და განაწილება თავისუფალ (არაშებოჭილ ბიოქიმიურ კავშირებში). თითოეული ჩაკრა პასუხისმგებელია თავისუფალი ენერგიით ორგანოების მომარაგებაში, ხოლო ჩაკრების პასიურობით და დაბინძურებით  წარმოიქმნება სხვადასხვა ორგანოების ბევრი დაავადებები. ჩაკრებთან სპეციალური ვარჯიშები იძლევა შესაძლებლობას განიმკურნოს ესა,თუ ის სენი დაკავშირებული მათი ფუნქციების მოშლასთან.

  ადამიანთა სექსუალური ურთიერთობები მხოლოდ პრიმიტიულ დონეზე მიმდინარეობს ეროგენური ზონების მექანიკური გაღიზიანებით. სულიერად განვითარებულ ადამიანებში სექსი შერწყმულია ნატიფ დადებით ემოციების სფეროში. ამას პასუხობს თვით საკითხის დადგომა და ურთიერთობის მიზანი. სექსუალური ურთიერთობებისას მიმდინარეობს ინტენსიური ბიოენერგეტიკული გაცვლა პარტნიორთა ვნებების ”უდანა”. და ბიოენერგეტიკული სისტემის აქტივაცია. კერძოდ ჩაკრების და მერედიანების გაწმენდა. ადამიანებმა რომლებმაც აღიქვეს და ცნობენ საკუთარ შინაგან სამყაროს შეუძლიათ დააკვირდნენ ამ ნაკადებს და მართონ იგი.

  სექსუალური კონტაქტისას შეიძლება განკურნოთ პარტნიორიც. მაგრამ სხვა შემთხვევებში სავსებით დასაშვებია რომ, ამ გზით მიიღოთ ბიოენერგეტიკული სისტემის მძიმე დაზიანებები. რაც გამოიწვევს თქვენი შინაგანი სამყაროს დაავადებას ძალიან დიდი ვადით.  ეს შეიძლება მოხდეს სექსუალური კონტაქტისას ალკოჰოლით, ნარკოტიკებით გაჯერებულ პიროვნებეთან. დაავადებულ ან ბიოენერგეტიკულად უხეშ ადამიანებთან.      

  სექსუალური ემოციები, როგორც ნებისმიერი სხვა - ეს არის საველე ენერგეტიკული მოვლენა, რომელიც არა მარტო არსებობს ჩვენს ორგანიზმში, არამედ ასხივებს გარეთ და იწვევს რეზონანს ზოგიერთ სხვა არსებებში, მათ შორის ადამიანებშიც. ისინი, აღიქვამენ ან შეიგრძნობენ მას და შეუძლიათ ასეთ ველებთან თანაგანეწყონ. სექსუალურ ემოციების დროს ასევე გადადის ისეთი მახასიათებლები როგორიცაა პრიმიტიული კონტაქტის სურვილი, ანდა ნაზი აღელვება, უხეშობა ან სინატიფე, ზიზღის შეგერძნება პარტნიორის მიმართ ანდა სასიამოვნო კეთილგანყობა. მაგრამ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მკვეთრი ზემოქმედება სექსუალურ სფეროში მიმდინარეობს უშუალო კონტაქტის დროს. სწორედ ამ რაკუსით უნდა განხილულ იქნეს პარტნიორთა შორის ბოიენერგეტიკული შეთავსებულობის ან შეუთავსებლობის პრობლემა.

  შეთავსებულობის შედეგი შეიძლება იყოს ურთიერთობის მაღალი ჰარმონია. ხოლო შეუთავსებლობისას ზოგიერთ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოწვეული იქნას მძიმე ავადმყოფური მდგომარეობა: პარტნიორის მიმართ ზიზღი, ანდა უსიამოვნო განგაშის მოლოდინის მდგომარეობა, პარტნიორთან ხელმეორედ სექსუალური კონტაქტის გამეორების. კიდევ ერთი ნიუანსი - მამაკაცის მხრიდან აქტის მოქმედების მცირე დრო შეიძლება გამომდინარეობდეს არა მისგან, არამედ პარტნიორის სვადჰისტანა ჩაკრის ენერგიის უხეში გამოვლინებით. კონკრეტულად, თუ ქალის შთაგონება ბევრად უხეშია მოცემული მამაკაცის სვადჰისტანა ჩაკრის ენერგიაზე, ასეთ ქალთან სასქესო აქტი იქნება ძალიან მოკლე ვადიანი. ხოლო სხვა ქალთან სექსუალური აქტი სურვილისამებრ იქნება ხანგრძლივი. 

  ბიოენერგეტიკული რაკუსიდან სასქესო ფუნქციონირების სისტემის სრულფასოვანებისთვის უნდა ფლობდეთ არა მარტო ზოგად ბიოენერგეტიკულ სიხშირეების სინატიფეს, არამედ უნდა გქონდეთ გამართული და განვითარებული ორგანიზმის შინაგან სამყაროს სტრუქტურები. კერძოდ იგულისხმება შვიდივე ძირითადი ჩაკრა. რომელთა ერთ-ერთ მადგანს წარმოაგენს აჯნა ჩაკრა -  სადაც სექსუალური ურთიერთობისას ენერგიის კონცენტრაცია ანალოგიურია ვეგეტატიური ნერვულ სისტემის სიმპატიური სეგმენტის ზემოქმედებისა სქესობრივ აქტივაციაზე. ეს კი უქვეითებს მამაკაცებს სქესობრივ უნარებს (ერექციის დასუსტება, სქესობრივი აქტის დროის შემცირება), ქალებში კი, ეს გამოიხატება ფსიქიურად მოშვების უუნარობაში, აქტის დროს სხვა აზრების დომინირებაში და ა.შ. რომელიმე პარტნიორის აჯნა ჩაკრის კონცენტრაციის პასიურობა არ აძლევს საშუალებას მეორეს, ღრმად შევიდეს ნატიფ ემოციურ მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში ჰარმონია ხდება მიუღწევევლი. უნარი კონცენტრაციის გადატანის აჯნა ჩაკრიდან ანაჰატაში ან სხვა ჩაკრებში იძლევა შესაძლებლობებს სტაბილურად მოიშოროთ დახვავებული უარყოფითი ემოციები. ეს ასევე აჩერებს ”შინაგან დიალოგს” რომლის მონობაშიც იმყოფებიან ადამიანთა დიდი ნაწილი. თუ აჯნაში არის ბიოენერგეტიკული დანაგვიანება რომელიც ჩანს აურა ტესტირების ანალიზით როგორც მუქი ლაქები, მაშინ კონცენტრაციის გადატანა სხვა ჩაკრებში ძალიან რთულდება. ხოლო მათი შეკავება აჯნა ჩაკრაში ფაქტიურად შეუძლებელია. ამიტომაც მნიშვნელოვანია მუდმივად გქონდეთ სუფთად ეს ჩაკრა.

ანაჰატა- კონცენტრაციის ქონება ანაჰატაში როგორც მუდმივი ფონური მდგომარეობა უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი სულიერი მიღწევა და აუცილებელი პირობა ჯანმრთელი სექსუალური ურთიერთობის. ორი ანაჰატის ენერგიის შერწყმა იძლევა მაღალ ემოციურ ეფექტს.

მანიპურა -უარყოფითი ემოციური დომინირება რომელსაც ხელს უწყობს მანიპურის ენერგეტიკული მდგომარეობა ემთხვევა ვეგეტატიური ნერვული სისტემის სიმპატიურ სეგმენტს, აღგზნებას და გამორიცხავს ჰარმონიულ სექსუალურ ურთიერთობას. საკუთარ ბიოენერგეტიკულ სისტემის მართვის შესაბამის ვარჯიშთა სახეობები იძლევა შესაძლებლობას რადიკალურად მოიშოროთ ესეთი და მისი მსგავსი მდგომარეობა.

სვადჰისტანა- ეს წამყვანი ჩაკრაა სასქესო სისტემის. ამ ჩაკრაში ენერგეტიკული პოტენციალის ქონება არის აუცილებელი პირობა სექსუალური ემოციების გამოხატვის და ორგაზმის მიღწევის განურჩევლად სქესის. ასევე ერექციული უნარების გამოვლინებისთვის მამაკაცებში. სექსუალური ცხოვრების დაწყების პირველ ეტაპებზე სწორედ სვადჰისტანის ინფანტილობით აიხსენება ზოგიერთ ქალებში ორგაზმის არ არსებობა. მიუხედავად სხვა ყველა ხელსაყრელი პირობების ქონების. ხოლო პოზიტიური სექსუალურ გამოცდილების დაგროვებას, შემდგომში მოყავს ამ ჩაკრის ”დახვეწა და ზრდასრულობა”. აქვე ავღნისნოთ რომ, გონების კონცენტრაციის გადანაწილება ანაჰატასა და სვადჰისტანას შორის საწინდარია სრულყოფილი სექსუალური  ურთიერთობის.

მულადჰარა - მულადჰარაში ბიოენერგეტიკული პოტენციალის რეზერვის არსებობა განსაზღვრავს მტკიცე და სტაბილურ სექსუალურ ფუნქციებს, ვინაიდან მულადჰარული ენერგია ავსებს სვადჰისტანას იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ უკანასკნელში შეინიშნება ენერგიის გალევა.

ვადჟრინი - მერედიანი- ეს არის  მერედიანი რომელშიც ვრცელდება სვადჰისტანიდან ვნებების შეგრძნება ”უდანა”.ვადჟრინის გასუფთავება და განვითარება შესაძლებლობას აძლევს ქალთა იმ კატეგორიას, რომელთა ორგანიზმში ანორგაზმია მიმდინარეობს ტკივილების შეგრძნებებით მოიშოროს ეს სიმპტომები. სვადჰისტანა ჩაკრაში აუცილებელია განმუხტოთ ჩარჩენილი (ჩაკირული) ნეგატიური ბიოენერგეტიკული პროცესები. ეს მერედიანი ერთდროულად სუშუმნასთან (ენერგეტიკული არხი) ერთად სუფთავდება სპეციალური ხერხებით.

ჩიტრინი - მერედიანი- მერედიანი რომელშიც კონცენტრაცია გვაძლევს შესაძლებლობას მივაღწიოთ ნატიფი ემოციური მდგომარეობა. რადგან ის ყველაზე შეუფასებელია სქესობრივ ურთიერთობის დროს.

წინა მდებარე არხი -  ამ არხში ენრგიის კონცენტრაცია ქმნის ორივე პარტნიორში სიფაქიზის მაღალ მოზღვავებას. ასევე ავღნიშნოთ რომ, სასქესო სისტემის მრავალ ქრონიკულ დაავადებებისაგან განმკურნებას ხელს უწყობს ზამთრის პერიოდში ცივ ყინულოვან წყალში ბანაობა.    

                        ორგაზმი

ძველ სამედიცინო ლიტერატურაში ხშირად ამტკიცებდნენ რომ, მამაკაცებში ორგაზმი არის სათესლე სადინარებში სათესლე სითხის მოძრაობის შედეგი. ეს თეზა რომ, მცდარია ამას ამტიკცებს ისიც რომ, გარკვეული ინტერვალის  შემდეგ სასქესო აქტის გამეორების დროს ორგაზმს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ევაკულაციის გარეშეც. რადგან უბრალოდ სათესლე სითხემ ჯერ ვერ მოასწრო გამომუშავება და დაგროვება. სინამდვილეში ორგაზმს გააჩნია ბიოენერგეტიკული ბუნება, ის მიმდინარეობს (უდანას) ვნებების გამოდინების თანხლებით ჩაკრა სვადჰისტანადან. ეს მტკიცდება პირდაპირი დაკვირვებით უდანაზე გარკვეული აურა ტესტირების საშუალებით. ამავ დროს აღსაღნიშნავია რომ, როგორც მამაკაცებში ასევე ქალებში ეს პროცესი მიმდინარეობს თითქმის მსგავსად. შეიძლება ასევე ავღნიშნოთ რომ,თითქმის ყველა მამაკაცს აქვთ ერთი და იგივე ტიპის ორგაზმი. ამ პროცესში ქალება გააჩნიათ განსხვავებები. პირველ რიგში ორგაზმი ქალებში შეიძლება გამოწვეულ იქნას სხვადასხვა ეროგენულ ზონებზე ზემოქმედებით, რასაც მოაქვს ხარისხობრივი სხვაობები შეგრძნებებში.

 ხოლო მეორე - არსებობენ ქალები რომლებიც განიცდიან მამაკაცის ტიპის ორგაზმს. მაგრამ ერთჯერადი ეპიზოტური სიამოვნების შემდგომ სასქესო აქტის ზოგჯერ გაგრძელება იწვევს მათში გულგრილობას და უსიამოვნებასაც კი. სხვებს - აქტის გაგრძელების შემდგომ შეუძლიათ ისიამოვნონ გრძნობების მრავალჯერადი მოზღვავებით. სქესობრივი აქტის შემდგომ ქალები, მამაკაცებზე უფრო მეტად დაინტერესებული არიან რელაქსაციით. ხოლო ასეთი რელაქსაცია უნდა მიმდინარეობდეს ნელნელი დაღმავალი წყნარი მოფერებით. ეს უნდა იცოდნენ და გაითვალისწინონ მამაკაცებმა.

                      სექსუალობის დამთავრების სტადია

45-55 ასაკიდან ორივე სქესის წარმომადგენლებს უქვეითდება სექსუალობა  ქალებში იწყება მენოპაუზა (ქრება მენსტრუალური ციკლი). მაგრამ ზოგჯერ შესაძლებელია რომ, ოვულაცია მაინც დაფიქსირდეს, რაც ქმნის პირობას ორსულობის წარმოშობის. მამაკაცებში ერექციის პროცესი ხდება უფრო იშვიათი, უღიმღამო და შემდგომ მთლიანად ქრება. სექსუალობის მასტიმულირებელ პრეპარატებს გარკვეული პერიოდი სექსუალობის შეუძლიათ დაგეხმარონ. მაგრამ უმეტეს შემთხვევებში ისინი ხდებიან უეფექტო. ამ ასაკობრივ სიტუაციას ხშირად მივყევართ ოჯახის ჰარმონიის დარღვევამდე. აუცილებელია ნაადრევად ვიცოდეთ ამის შესახებ. მითუმეტეს ეს ნორმაა და არა ავადმყოფობა. გაითვალისწინეთ ისიც რომ ყველაზე ეს არ ვრცელდება.

ბიოლოგიური დანიშნულება ამ პროცესის არის ის, რომ გამრავლებისას მონაწილეობდნენ უფრო მეტად ახალგაზრდები, რადგან ისინი წარმოადგენენ ბიოლოგიური სახეობების უფრო ჯანმრთელ წარმომადგენლებს. სხვანაირად ეს ბუნერივი არჩევის ოპტიმალური გენეტიკური ვარიანტია. გათვალისწინებით რომ, მაღალი სექსუალურობის დონე იშვიათობას არ წარმოადგენს უფრო ასაკოვანი ადამიანებშიც. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში არის ეჭვი რომ, მათ გააჩნიათ სიმსივნური პროცესები ჯირკვლებში, რომლებიც პასუხისმგებელია სასქესო ჰორმონების პროდუცირებაზე. მამაკაცებს გააჩნიათ კიდევ ერთი პრობლემა - დიდი ხნის ეაკულაციის არ არსებობისას ხდება ჯირკვლებში გამოიმუშავებულ სეკრეტის შედედება. რაც მაჩვენებელია პროსტატის ადენომის წარმოქმნის. მაგრამ  ზოგიერთ შემთხვევებში დასაშვებია დამატებითი მეთოდები ეაკულაციის გამოსაწვევად. სექსუალური ურთიერთობისას მნიშვნელოვანია სინატიფე, სიფაქიზე, სექსუალურად შეფერადებული სინაზე. რომელიც გამომუშავდება შეყვარებულებში ურთიერთ მადლიერების ნიშნად! ამ შემთხვევაში მადლიერება არის ყველაზე ნათლად გამოხატული შეგრძნება, რომელიც ფილიგრანულს ხდის ჩვენ გონებას. ის ერთერთი მთავარი ფაქტორია სულიერ პროგრესის. გამოუცდელ პარტნიორებისთვის ჩვეულებრივად (განსაკუთრებით მამაკაცებში)  სექსუალური მისწრაფებები ინტიმურ ურთიერთობეში სწრაფად გენიტალების გაერთიანებაა. ეს არასწორია. ვინაიდან საწყის ეტაპზე, ემოციების გენერირებისთვის მამაკაცმა თავის შეყვარებულს უნდა მოეფეროს ხანგრძლივად ეროგენურ ზონებზე. ეს შეიძლება იყოს სარძევე ჯირკვლების თავები, კანი ბეჭის ძვლის არეში. (ანაჰატას ზემოქმედების დიაპაზონი), მენჯის ძვალი და დუნდულა კუნთები (სვადჰისტანა ჩაკრის დომინირებული მონაკვეთი). მაგრამ,არიან ქალები რომლებთაც ამ ზონების ეროგენურობა არ გააჩნიათ. შემდგომი ზემოქმედება შესაძლებელია გადავიდეს კლიტორზე. უმნიშვნელოვანეს ეროგენულ ზონაზე ქალის სხეულში. ორივე პარტნიორი ამ დროს შედიან ემოციურ  რეზონანსში და ურთიერთ ვნებები უფრო ფიცხდება. - ხელით კლიტორის საკმარისად ხანგრძლივი მოფერების შემდგომ მამაკაცი ზემოქმედებს ვაგინალურ ეროგენულ ზონაზე, რასაც მოყავს პარტნიორში სწრაფი ორგაზმის პროცესი. ამის შემდგომ შეიძლება უკვე გაერთიანდეთ გენიტალურად და განაგრძოთ სიამოვნების მიღება ნათელი ნატიფი ემოციებით, ზარდოთ რა ეს ემოციები, მიეჩვიოთ მას. სექსუალური ურთიერთობის ეს ვარიანტი გამოსადეგია იმ მამაკაცებისათვისაც ვინც სხვა შემთხვევებში ავლენენ ერექციის სისუსტეს ანდა სწრაფ ეაკულაციის დადგომას. როდესაც ქალის გენიტალები საკმაოდ დანამულია, ინტრომისია შესაძლებელია სუსტი ერექციის ანდა მის საერთო არქონის დროსაც. ორგაზმის მიღწევის შემდგომ - ორივე პარტნიორში ღრმა სიმშვიდის ფონზე დგება დრო ახალი ალერსის ტალღების. ამიტომაც სწრაფად დატოვოთ საქორწინო ლოჟა ორგაზმის შემდგომ,ძალიან მიუღებელი იქნება.  

                                 სექსუალობა და ეთიკა

ჯერ კიდევ ასაკით ძალიან ახალგაზრდებში სექსუალური ფუნქციების  დაქვეითების პრობლემები მამტკიცებელია ორგანიზმის არა  ჯანმრთელი მდგომარეობის. შეიძლება შევეცადოთ სქესობრივ  ფუნქციების გამოჯანმრთელობა ფარკოლოგიური პრეპარატებით.  მაგრამ ეს არ არის საიმედო. რადგან წამლის მოქმედება დამთავრდება ორგანიზმში. ხოლო პრობლემა ისევ დარჩება მანამ, სანამ არ იქნება ამის მიზეზი აღმოფხვრილი. არის განმკურნების ორი მიდგომა. მისი გაქარწლება გარეგანი სიმპტომების მოხსნით, წამლებით, ფსიქოთერაპიით,მკურნალობით და ა.შ. და მოვხსნათ დაავადების გამომწვევი მიზეზები.  ნებისმიერი ავადმყოფობა უნდა განვიხილოთ, როგორც შედეგი შეცდომების. კონკრეტულად ჩვენს მიერ სხვა ადამიანებთა ურთიერთობისას და საკუთრი ფსიქიკური განვითარების უკანა პლანზე გადატანა. სერიოზული პრობლემების გადასაჭრელად მხოლოდ ის შედეგია მდგრადი, რომელიც უშუალოდ მიღწეულია საკუთრი ძალისხმევის ხარჯზედ და არა სხვების დახმარებით. ჭეშმარიტ დახმარებას გვიწევს არა ის, ვინც ჩვენს მაგიერ გააკეთებს რამეს, არამედ ვინც გვიკარნახებს ჩვენი საკუთარი ძალისხმევის მიმართულებას.

სწორედ საკუთარი ძალისხმევიდ აღწევს ადამიანი შინაგან დამალულ ფსიქიკურ თვითრეალიზაციას. ეს უპირველესად ეხება საკუთარ ემოციურ სფეროს მართვას. ის იმკურნება დაავადებისგან. იძენს შესაძლებლობას მართოს საკუთარი სექსუალური სფერო.  

 სექსუალური ურთიერთობები ეს არის ბუნების კანონი. ხოლო გაუკუღმართებული ფსევდო რელიგიური წარსულის მორალი, რომელიც აცხადებს რომ, სექსი ეს არის დაბალი სასირცხვილო, ჭუჭყიანი პროცესი არ უნდა იქნას გადატანილი 21 საუკუნის ცივილიზირებულ კულტურულ ადამიანებში. ჯერ კიდევ აპოკრიფიზულ ევანგელიუმში მარია მაგდალენის მიერ პირველ საუკუნეში იქნა გაკეთებული მცდელობა დაემტკიცებინა სექსუალური სიყვარული. როგორც ერთ-ერთი კანონიერი ასპექტი დიდი სიყვარულის. მის დახმარებით ადამიანს შეუძლია სწორედ, სულიერი პოზიციებიდან ისწავლოს საკუთარი თავის ჩუქება სხვაზე, იზრუნოს მასზე ფაქიზ შეგრძნებებით და განავითაროს საკუთარი ემოციური სფერო.1977 წელს მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის თანახმად, სექსუალური ურთიერთობები პოზიტიურად ამდიდრებენ პიროვნებას. ამაღლებენ მის კომუნიკაბელურობას და უნარს დიდი სიყვარულის. ამან აღიარება ჰპოვა თითქმის ყველა აღმსარებლობის რელიგიებში. რა თქმა უნდა განაცხადი სექსუალური ურთიერთობის კანონიერების, არ ნიშნავს მოწოდებას აღვირახსნილ სექსუალურ კონტაქტებზე. განვიხილოთ, თუ რა დიდი უბედურება მოაქვს მარჯვინ და მარცხივ დამყარებულ უპრაგონო სექსუალურ ურთიერთობებს აქ ზედმეტია. საკმარისია გვახსოვდეს რომ, სექსუალური ურთირთობების ბიოენერგეტიკული  არის მეტად ფაქიზი და არც, თუ ისე ხელ წამოსაკრავი გაფრთხილება თქვენი არსებული და მომავალი ჯანმრთელობისთვის. 

 

მასალების კოპირება საიტიდან ადმინისტრაციის გარეშე აკრძალულია. საავტორო უფლებებს იცავს კანონი.